Czy wiesz gdzie są dane osobowe? 

Inwentaryzuj systemy pod kątem przetwarzania
danych osobowych

Dlaczego trudno inwentaryzować dane?

Rozproszenie danych w źródłach strukturalnych i niestrukturalnych

Szara strefa – dane zapisywane poza aplikacjami, w logach systemowych, w folderach tymczasowych

Duże wolumeny gromadzonych danych oraz liczba środowisk

Wiele elektronicznych kanałów komunikacji z klientami i pracownikami

Otwarty leksykon definicji danych osobowych i wrażliwych

Przedstawiamy SensID Detect

Specjalizowane narzędzie do  inwentaryzacji danych osobowych na potrzeby RODO

Przeszukaj systemy i sprawdź czy zawierają dane osobowe lub wrażliwe

Specjalizowany skaner do wyszukiwania i inwentaryzacji danych osobowych w systemach przedsiębiorstwa i kontroli przetwarzania wymaganej przez RODO

SensID Detect skanuje bazy danych, systemy plików, dokumenty, serwery pocztowe i automatycznie rejestruje wystąpienia danych osobowych lub wrażliwych

Przygotuj katalog źródeł i zbiorów danych osobowych

SensID Detect pozwala na przygotowanie katalogu źródeł danych w których odnalezione zostały dane osobowe do celów raportowych oraz cyklicznego monitorowania systemów i weryfikacji polityk bezpieczeństwa.

Zapewnij ciągłą inwentaryzację danych osobowych – „security by design”

Udostępnij usługę SensID Detect dla systemów realizujących procesy biznesowe i rejestruj dane osobowe w momencie ich wprowadzania lub przesyłania. Podłącz systemy poczty korporacyjnej do SensID Detect i inwentaryzuj dane osobowe przesyłane w wiadomościach email.

Dlaczego sensID Detect ułatwia inwentaryzację danych osobowych

Gotowe konektory do źródeł danych

Gotowe konektory do podłączenia i przeszukania źródeł strukturalnych i nie-strukturalnych: Relacyjne bazy danych (SQL): Oracle, Informix, PostgreSQL, mySQL, IBM DB2, Non-SQL: Hbase, DynamoDB

Serwery poczty korporacyjnej: MS Exchange Przeszukiwanie dokumentów: MS Office Word, Excel, Power Point,PDF, Open Document Format ODF,HTML, XML, Pliki poczty: emf, mbox, rfc822, pst, tnef, i inne iWorks, wordperfect, epub, rtf, chm Archiwów: ZIP, TAR, GZIP, 7ZIP

Przeszukiwanie meta-informacji: Pliki graficzne: png, gif, bmp, tiff, jpeg, psd

Przeszukiwanie poczty korporacyjnej

Gotowe funkcje pozwalające wyszukiwać i klasyfikować dane osobowe przetrzymywane w mailach na serwerach poczty korporacyjnej takich jak MS Exchange oraz w plikach na stacjach użytkowników (.pst).

Obsługa języka naturalnego

SensID realizuje precyzyjne wykrywanie danych osobowych i danych wrażliwych w „zaszumionych” źródłach niestrukturalnych np.: w dokumentach, plikach, logach, strumieniach danych lub bazach danych zawierających treści w języku naturalnym. W szczególności sensID zapewnia wsparcie dla przetwarzania języka polskiego (możliwe jest utworzenie modeli dla innych języków).

Gotowy leksykon danych osobowych

Gotowy leksykon danych osobowych przygotowany pod kątem polskiego systemu prawnego i biznesowego, który dodatkowo może być rozszerzony o specyficzne dane dla konkretnego użycia narzędzia np. identyfikatory klientów, specyficzne sformułowania i cechy opisowe.

Nazwy: imiona, nazwiska, organizacje

Dane adresowe: adresy i nazwy miejsc

Dane kontaktowe: numery telefonów komórkowych, stacjonarnych, email, IP

Numery dokumentów: PESEL, NIP, REGON, KRS, paszport, nr prawa jazdy, numer rejestracyjny pojazdu, nr identyfikacji pojazdu VIN, nr księgi wieczystej

Identyfikatory finansowe: numery kont bankowych, numery kart kredytowych

Identyfikatory medyczne: numery recept, lekarzy, farmaceutów

Próbkowanie

Uruchamianie skanowania źródeł w zgodnie z zadanym planem i kombinacją parametrów od próbkowania i skanowania ogólnego do pełnego skanowania szczegółowego

Zakres źródeł: wybrane systemy, serwery, bazy, tabele, kolumny, katalogi, rodzaje plików

Tryby skanowania: próbkowanie, skanowanie etykiet, skanowanie pełne

Typy danych: strukturalne lub/i niestrukturalne

Zakres leksykonu: rodzaje wyszukiwanych danych osobowych

Rodzaj algorytmów skanowania: reguły deterministyczne, probabilistyczne

Sprawdź w jakich przypadkach stosowany jest sensID Detect

Inwentaryzacja danych

Inwentaryzacja systemów pod kątem przetwarzanych danych osobowych i zgodności RODO

Katalogowanie źródeł przechowujących dane osobowe i wrażliwe

Klasyfikacja danych osobowych

Przygotowanie wsadu do Rejestru Danych Osobowych oraz Rejestru Czynności Przetwarzania

Anonimizacja

Zabezpieczenie ujawnienia danych poprzez anonimizację lub pseudonimizację

Anonimizacja danych na środowiskach testowych

Maskowanie danych archiwizowanych

Klasyfikacja dokumentów

Automatyzacja katalogowania dokumentów i sprawdzania ich zawartości

Klasyfikacja dokumentów wewnętrznych – np. faktur, umów

Wyszukiwanie specyficznych danych przedsiębiorstwa np. identyfikatorów klientów

Poprawa jakości danych i analizy śledcze

Zaawansowana analityka biznesowa oraz analizy powiązań danych w celu:

Poprawy jakości danych – np. weryfikację poprawności danych słownikowych

Redukcji procesów ryzyka kredytowego – np. poprzez wyszukiwanie specyficznych fraz i powiązań w tekście

Dzięki narzędziom SensID możesz również kompleksowo zautomatyzować procesy zarządzania danymi osobowymi

Inwentaryzacja
i monitorowanie

Automatyzacja procesów inwentaryzacji danych i bieżącego monitorowania do celów zabezpieczenia i rejestracji

Integracja z narzędziami do anonimizacji

Automatyzacja anonimizacji i pseudonimizacji danych

Rejestracja zbiorów danych osobowych

Integracja informacji o rozproszonych zbiorach danych osobowych w centralnym repozytorium ułatwia automatyzację procesów obsługi

Zarządzanie zgodami i regułami przetwarzania

Centralna konfiguracja zgód i reguł przetwarzania danych – pełen cykl życia zgód

Wykorzystaj SensID
na własnej infrastrukturze lub w modelu SaaS

Rozwiązania on-premise

Szybka instalacja na Twojej infrastrukturze

  • Szybka instalacja – pre-definiowane konfiguracje środowisk
  • Podłączaj systemy według potrzeb
  • Plug and play

Rozwiązania w modelu SaaS

korzystaj z gotowych API i optymalizuj koszty utrzymania infrastruktury

  • Nie przesyłamy danych osobowych do chmury
  • Pay as you go – płacisz tylko kiedy korzystasz
  • Obniżasz koszty utrzymania i zarządzania infrastruktury
  • Najwyższy poziom dostępności 99,999% AWS oraz GC,

Wraz z naszymi partnerami dostarczamy kompleksowe usługi wdrożeniowe rozwiązań do zarządzania danymi osobowymi

Sprawdzić jak szybko możesz dostosować zarządzanie danymi osobowymi do wymgań RODO

Dystrybucja i wdrożenia