Anonimizacja danych osobowych

RODO czyni de-identyfikację danych koniecznością. Jeśli podstawy prawne kończą się, Twoje źródła danych nie mogą przechowywać informacji, które można przypisać konkretnej osobie.

Jednoczesne usunięcie razem z danymi osobowymi całej historii powiązanych informacji pozbawia organizację cennych danych, które mogą zostać w przyszłości wykorzystane do analiz, np. sprzedażowych albo marketingowych. Dlatego najlepszą opcja jest skuteczna de-identyfikacja danych osobowych z zachowaniem powiązanych informacji. Oprogramowanie SensID Mask pozwala skutecznie wdrażać de-identyfikację zarówno dla baz danych, jak i dokumentów czy poczty.

Zasady ochrony danych nie powinny więc mieć zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną...

GDPR art. 26

Pseudonimizacja i anonimizacja danych osobowych różnią się pod jednym kluczowym aspektem. Anonimizacja danych nieodwracalnie niszczy wszelkie sposoby ich identyfikacji. Pseudonimizacja natomiast zastępuje tożsamość osoby w taki sposób, że wymagane są dodatkowe informacje w celu jej ponownej identyfikacji.

Anonimizacja danych tworzy dane, przy których nie jest już możliwe zidentyfikowanie osobyktórej one dotyczą. Zanonimizowane dane muszą zostać pozbawione wszelkich możliwych do zidentyfikowania informacji, co uniemożliwia uzyskanie wglądu w osobę, nawet przez stronę odpowiedzialną za anonimizacja danych. Prawidłowo przeprowadzona anonimizacja danych powoduje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych nie wchodzi w zakres RODO. 

 

Pseudonimizacja danych natomiast to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji. Trzymając dane pozbawione elementów identyfikacyjnych oddzielnie od „informacji dodatkowych”. Dzięki pseudonimizacji danych administratorzy mogą korzystać z nowych, mniej rygorystycznych standardów, np. RODO zezwala na przetwarzanie pseudonimizowanych danych do celów innych niż cel, dla którego zostały one pierwotnie zebrane. 

SensID obsługuje dane każdego typu

sens-id-icon-78

Dane strukturalne

De-identyfikacja danych w bazach relacyjnych z zachowaniem spójności bazy danych oraz prawidłowego działania systemu, który jest na niej oparty.

Dane niestrukturalne

De-identyfikacja dokumentów, gdzie wszystkie dane osobowe zostają wymazane, uniemożliwiając identyfikację osób, a zachowując treść dokumentu.

Zobacz także

Inwentaryzacja danych osobowych
Audytowanie danych i monitoring zgodności z RODO

Kontakt

Podaj poprawny adres e-mail

Wpisz wiadomość

Zaznacz zgodę

Dziękujemy za wysłanie e-maila!

Wysyłam e-mail...

Błąd wysyłania e-maila!