Inwentaryzacja danych osobowych

Popraw realnie bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. SensID pozwala zrozumieć skalę przetwarzania danych i ryzyka w zakresie spełnienia obowiązków ochrony danych. Dzięki temu możliwa jest inwentaryzacja danych osobowych zapewniająca im najwyższe bezpieczeństwo.

Skuteczne wprowadzenie zgodności z RODO uzależnione jest od pełnej świadomości zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych w organizacji. Dlatego pierwszym i koniecznym krokiem jest inwentaryzacja danych osobowych poprzez szczegółowe zidentyfikowanie miejsc ich przetwarzania w zasobach cyfrowych organizacji. Pozwala to na wstępną ocenę obszarów największego ryzyka przetwarzania danych i jest podstawą do podjęcia decyzji co do dalszych działań, które pozwolą dobrać adekwatne środki techniczne i organizacyjne.

Zidentyfikuj

miejsca przetwarzania danych osobowych

sens-id-icon-177

Zinwentaryzuj

dane osobowe i wrażliwe

Sklasyfikuj

dane osobowe oraz kategorie osób

sens-id-icon-92

Zmapuj

na procesy i czynności przetwarzania danych

Wdróż

najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa danych

sens-id-icon-136

Automatyzuj

i utrzymuj zgodność z RODO

Dane najczęściej zbierane są z różnych źródeł, tylko 20% przechowywanych jest w bazach danych, pozostałe 80% to dane wyciągnięte z maili, raportów, notatek, listów, planów,schematów

Olson J. E.

Realna inwentaryzacja danych osobowych

Stan faktyczny

Identyfikacja rzeczywistych miejsc przetwarzania danych osobowych.

sens-id-icon-74

Automatyzacja procesu

Usprawnienie budowy rejestru czynności przetwarzania danych.

sens-id-icon-48

Dane wrażliwe

Zapewnienie bezpieczeństwa danych szczególnie wrażliwych (np. danych medycznych, skany dokumentów tożsamości, itp.)

sens-id-icon-103

Dowolne źródła

Jednolite wsparcie dla wszystkich technologii źródeł danych: zasobów sieciowych, skrzynek pocztowych, baz danych.

sens-id-icon-255

Elastyczny zakres

Możliwość monitorowania dowolnych nowych kategorii danych wrażliwych.

sens-id-icon-224

Łączenie danych

Wykrywanie połączeń między danymi oraz ich rekoncyliacja.

Zobacz także

Audytowanie danych i monitoring zgodności z RODO
Retencja danych osobowych

Kontakt

Podaj poprawny adres e-mail

Wpisz wiadomość

Zaznacz zgodę

Dziękujemy za wysłanie e-maila!

Wysyłam e-mail...

Błąd wysyłania e-maila!