SensID Detect

Specjalizowany skaner do  inwentaryzacji danych osobowych w rozproszonych źródłach strukturalnych i niestrukturalnych

Skanowanie rozproszonych systemów przedsiębiorstwa w celu inwentaryzacji danych osobowych

Specjalizowany skaner do wyszukiwania i inwentaryzacji danych osobowych w systemach przedsiębiorstwa i kontroli przetwarzania wymaganej przez RODO.  SensID Detect skanuje bazy danych, systemy plików, dokumenty, serwery pocztowe i automatycznie rejestruje wystąpienia danych osobowych lub wrażliwych

Gotowy leksykon zaprojektowany z myślą o polskich danych osobowych

SensID posiada gotowy leksykon danych osobowych powszechnie stosowanych w Polsce i przygotowany na potrzeby RODO

Możliwość zdefiniowania dodatkowych wzorców danych, np. identyfikatory klientów oraz całe dokumenty np.: faktury, umowy

Katalog źródeł i zbiorów danych osobowych

SensID Detect pozwala na przygotowanie katalogu źródeł danych w których odnalezione zostały dane osobowe do celów raportowych oraz cyklicznego monitorowania systemów i weryfikacji polityk bezpieczeństwa.

Dlaczego sensID Detect ułatwia inwentaryzację danych osobowych

Gotowe konektory do źródeł danych

Gotowe konektory do podłączenia i przeszukania źródeł strukturalnych i nie-strukturalnych: Relacyjne bazy danych (SQL): Oracle, Informix, PostgreSQL, mySQL, IBM DB2, Non-SQL: Hbase, DynamoDB

Serwery poczty korporacyjnej: MS Exchange Przeszukiwanie dokumentów: MS Office Word, Excel, Power Point,PDF, Open Document Format ODF,HTML, XML, Pliki poczty: emf, mbox, rfc822, pst, tnef, i inne iWorks, wordperfect, epub, rtf, chm Archiwów: ZIP, TAR, GZIP, 7ZIP

Przeszukiwanie meta-informacji: Pliki graficzne: png, gif, bmp, tiff, jpeg, psd

Przeszukiwanie poczty korporacyjnej

Gotowe funkcje pozwalające wyszukiwać i klasyfikować dane osobowe przetrzymywane w mailach na serwerach poczty korporacyjnej takich jak MS Exchange oraz w plikach na stacjach użytkowników (.pst).

Obsługa języka naturalnego

SensID realizuje precyzyjne wykrywanie danych osobowych i danych wrażliwych w „zaszumionych” źródłach niestrukturalnych np.: w dokumentach, plikach, logach, strumieniach danych lub bazach danych zawierających treści w języku naturalnym. W szczególności sensID zapewnia wsparcie dla przetwarzania języka polskiego (możliwe jest utworzenie modeli dla innych języków).

Technologie poprawiające skuteczność wykrywania i klasyfikowania danych

Uczenie maszynowe – (ML Machine Learning) pozwala na wykrywanie danych zapisanych z błędami

Modele językowe  (NLP Natural Language Processing)– dedykowany dla języka polskiego – pozwalają na wykrycie danych wrażliwych i zapisanych w języku naturalnym (Możliwość wyuczenia modelu dla innych języków)

Wykrywania dedykowanych kategorii danych, np. specyficznych dla przedsiębiorstwa

Gotowy leksykon danych osobowych

Gotowy leksykon danych osobowych przygotowany pod kątem polskiego systemu prawnego i biznesowego, który dodatkowo może być rozszerzony o specyficzne dane dla konkretnego użycia narzędzia np. identyfikatory klientów, specyficzne sformułowania i cechy opisowe.

Nazwy: imiona, nazwiska, organizacje

Dane adresowe: adresy i nazwy miejsc

Dane kontaktowe: numery telefonów komórkowych, stacjonarnych, email, IP

Numery dokumentów: PESEL, NIP, REGON, KRS, paszport, nr prawa jazdy, numer rejestracyjny pojazdu, nr identyfikacji pojazdu VIN, nr księgi wieczystej

Identyfikatory finansowe: numery kont bankowych, numery kart kredytowych

Identyfikatory medyczne: numery recept, lekarzy, farmaceutów

Próbkowanie

Uruchamianie skanowania źródeł w zgodnie z zadanym planem i kombinacją parametrów od próbkowania i skanowania ogólnego do pełnego skanowania szczegółowego

Zakres źródeł: wybrane systemy, serwery, bazy, tabele, kolumny, katalogi, rodzaje plików

Tryby skanowania: próbkowanie, skanowanie etykiet, skanowanie pełne

Typy danych: strukturalne lub/i niestrukturalne

Zakres leksykonu: rodzaje wyszukiwanych danych osobowych

Rodzaj algorytmów skanowania: reguły deterministyczne, probabilistyczne

Zapewnij ciągłą inwentaryzację danych osobowych – „security by design”

Udostępnij usługę SensID Detect dla systemów realizujących procesy biznesowe i rejestruj dane osobowe w momencie ich wprowadzania lub przesyłania. Podłącz systemy poczty korporacyjnej do SensID Detect i inwentaryzuj dane osobowe przesyłane w wiadomościach email.

Sprawdź w jakich przypadkach stosowany jest sensID Detect

Inwertaryzacja danych

Inwentaryzacja systemów pod kątem przetwarzanych danych osobowych i zgodności RODO

Katalogowanie źródeł przechowujących dane osobowe i wrażliwe

Klasyfikacja danych osobowych

Przygotowanie wsadu do Rejestru Danych Osobowych oraz Rejestru Czynności Przetwarzania

Anonimizacja

Zabezpieczenie ujawnienia danych poprzez anonimizację lub pseudonimizację

Anonimizacja danych na środowiskach testowych

Maskowanie danych archiwizowanych

Klasyfikacja dokumentów

Automatyzacja katalogowania dokumentów i sprawdzania ich zawartości

Klasyfikacja dokumentów wewnętrznych – np. faktur, umów

Wyszukiwanie specyficznych danych przedsiębiorstwa np. identyfikatorów klientów

Poprawa jakości danych i analizy śledcze

Zaawansowana analityka biznesowa oraz analizy powiązań danych w celu:

Poprawy jakości danych – np. weryfikację poprawności danych słownikowych

Redukcji procesów ryzyka kredytowego – np. poprzez wyszukiwanie specyficznych fraz i powiązań w tekście